Op zoek naar duurzame warmte voor de Zilverkamp

Op de Zilverkamp werken Gemeente Lingewaard, woningcorporatie Waardwonen en werkgroep Duurzaam Zilverkamp samen aan een plan om de woningen in de wijk duurzaam te verwarmen. Op dit moment lopen onderzoeken naar de best mogelijke technieken als alternatief voor aardgas. Het doel is om warmtebronnen te vinden die dichtbij én duurzaam zijn. De volgende stap is alle bewoners van de Zilverkamp te betrekken bij het idee.

“De warmtetransitie is voor iedereen in de wijk belangrijk. We nodigen daarom alle inwoners uit om samen met ons op zoek te gaan naar een duurzame en betaalbare warmtevoorziening voor de Zilverkamp”, zegt Jurgen ten Brink, projectleider bij gemeente Lingewaard.
De Zilverkamp is niet zomaar uitgekozen als proeftuin. Daar zijn goede redenen voor. In en om de Huissense wijk zijn veel mogelijkheden om energie op te wekken en om te zetten in warmte. Bijvoorbeeld door warmte te winnen uit de vijvers en sloten in de wijk (aquathermie). Deze en andere warmtebronnen worden op dit moment onderzocht.

Haalbaar, betaalbaar en geschikt

Alle mogelijke scenario´s worden onder de loep genomen. Voorop staat dat de oplossing haalbaar en betaalbaar is en past bij de wijk en de inwoners. Daarom worden de wijkbewoners vanaf 2022 nauw betrokken bij het plan. Dat gebeurt op allerlei manieren: met informatiematerialen, een spreekuur in het Zilverhuus, bijeenkomsten, peilingen en een klankbordgroep. Iedereen kan zijn stem laten horen: huurders, woningeigenaren en ondernemers. Begin 2022 wordt meer bekend gemaakt over de mogelijkheden om mee te denken én mee te doen.

Het project op de Zilverkamp maakt deel uit van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van de rijksoverheid. De gemeente Lingewaard heeft zich hiervoor aangemeld en is daarmee één van de 50 gemeenten die subsidie heeft gekregen om de wijk te verduurzamen.

De werkgroep Duurzaam Zilverkamp is nauw betrokken bij het plan via een stuurgroep waarin ook gemeente en de woningcorporatie zitten. Meer informatie over de werkgroep is te vinden in de werkgroepenspecial in deze wijkkrant.

Vragen?

Binnenkort volgt meer informatie over het plan. Heb je nu al vragen? Neem dan contact op met Robin van der Sluijs, projectondersteuner bij gemeente Lingewaard (r.vandersluijs@lingewaard.nl) of met de werkgroep Duurzaam Zilverkamp.

4 Belangrijke redenen voor een duurzame warmtevoorziening:

  • We zetten samen stappen naar een duurzame toekomst zonder gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool.
  • Door duurzame energiebronnen te gebruiken verminderen we de uitstoot van CO2.
  • Met de alternatieven voor aardgas kunnen woningen comfortabel en betaalbaar verwarmd worden.
  • We halen onze energie uit duurzame bronnen dichtbij huis en worden zo minder afhankelijk van gas uit het buitenland of Groningen.

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."