Ecologisch maaibeheer op twee locaties in de Zilverkamp!

Met natuurlijk beheer bloeit er meer

Vanaf juni gaat de gemeente Lingewaard op 10 locaties minder en anders maaien. Het betreft een proef om zo ervaring op te doen met ecologisch maaibeheer. Twee locaties liggen in onze wijk: groenzone de Zanderij en de groene long aan de Loostraat tegenover de entree (Plaza) van Loovelden.

Ecologisch maaibeheer

Wat gaat er veranderen? John de Wit: “Op de beide locaties op de Zilverkamp wordt tot nu toe bijna wekelijks gemaaid. Het is de bedoeling om hier 1 tot maximaal 4 keer per jaar te gaan maaien en het maaisel ook af te voeren. De maaimomenten worden afgestemd op de ontwikkeling van de vegetatie. Op enkele plekken gaan we sinusbeheer toepassen. Dan wordt in meanderende lijnen gemaaid en komen sommige delen vaker dan andere aan de beurt. Later in het jaar planten we nog wat struiken aan. Dit alles moet er toe leiden dat kruiden en andere vegetatie de kans krijgen om zich te ontwikkelen.” Ecologisch maaibeheer zorgt dus voor meer biodiversiteit en variatie in het groen. Een ideale leefomgeving voor bijen, vlinders en kleine vogels.

Pilot

De 10 locaties zijn zorgvuldig uitgekozen. Ze liggen verspreid over de gemeente, zowel in als buiten de bebouwde kom. Het gaat om verschillende typen bermen en graszones. Voor elk type is een (ecologisch) maaiadvies opgesteld. Op basis van de ervaringen met deze 10 pilots, worden eind volgend jaar nieuwe contracten opgesteld voor ecologisch maaibeheer in onze gemeente.

Behalve voor deze 10 locaties heeft John de Wit met de aannemer die nu de bermen maait, afgesproken om dit jaar de brede bermen in de gemeente niet te maaien. De Wit: “Denk bijvoorbeeld aan de bermen naast de Ir. Molsweg. Uiteraard maaien we de randen naast weg en/of fietspad wel, dit in verband met de veiligheid.”

snel contact

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."