Na een korte terugblik nam Maaike Postma van Ruimtevolk het stokje van Sjors over. Uit de analyse van het huidige hart kon worden opgemaakt dat er veel goede voorzieningen zijn, zoals een winkelcentrum, scholen, een sociaal cultureel centrum (De Kuul) en een mooi park. Daarbij werd opgemerkt dat het park eigenlijk te weinig onderdeel uitmaakt van het centrum, er niet goed mee verbonden is. Een belangrijk item bleek de (hoeveelheid) parkeerruimte. Een item dat eigenlijk de hele avond een boventoon voerde. Daarnaast bleek de fietsverbinding Nielant – Wagenweg een aandachtspunt te zijn.

Een aantal ‘sub’gebiedjes in het hart van de Zilverkamp werden bij de visie benoemd, zoals het terrein van de Zilverzwaan (school) , de Kuul en ‘de Heuvels’ , voor de meeste aanwezigen een onbekende benaming en tót deze avond beter bekend als het gebied rondom de ‘bunker’. Ook werd geconstateerd dat er best wel veel ingangen zijn voor alle voorzieningen.

Denkoefening

In het kader van de eerder genoemde visie, werden er als ‘denkoefening’ 3 scenario’s ontwikkeld, waarbij rekening werd gehouden met de onderstaande (toekomstbestendige) thema’s:

 1. Gezondheid / Groen / Duurzaamheid
 2. Rust, Zorg en Wonen
 3. Gemak, Ondernemerschap en levendigheid

In de gebiedsvisie werden ideeën gelanceerd om ter plaatse van de oude school de Zilverzwaan appartementen voor jong en oud te realiseren, nieuwbouw te realiseren t.b.v. sport, ontmoetingsruimtes etc. en appartementen (bovenlaag). Het terrein ‘de Heuvels’ werd gezien als gebied voor ‘sport en spel in het groen’.

Panelen

Voor de verdere discussie over deze gebiedsvisie waren er 3 panelen met kaarten van het hart van de wijk geplaatst, waarbij de ca. 100 aanwezigen aan één van de medewerkers van Ruimtevolk hun opmerkingen, ideeën  en kanttekeningen konden uiten. De opmerkingen werden middels stickers of rechtstreeks op de kaart genoteerd om in de evaluatie te worden betrokken. Daarbij bleek een grote betrokkenheid van de aanwezigen en kwamen er zinvolle ideeën naar boven. Ook hier bleek dat ‘parkeren’ een erg belangrijk item is in de wijk.

Een levendige discussie bij één van de panelen

Vragenrondje

De onderstaande vragen werden (o.a.) gesteld:

 • Mike van de Koppel, directeur van basisschool het Holthuus vroeg zich af op de plannen voor de nieuwe sporthal wel toereikend zullen zijn voor alle activiteiten. Op basis van de huidige behoefte zou deze nu al volledig bezet zijn door zijn ‘eigen’ school. Het antwoord daarop was dat het nu nog niet gaat om volume en inrichting, dat komt in een latere fase. Er is nog niets doorgerekend maar de verwachting is dat alle faciliteiten in de nieuwbouw gehuisvest kunnen worden.
 • Een manager van Jumbo vroeg zich af waarom de eigenaren van het vastgoed in het huidige hart, amper betrokken zijn bij de gebiedsvisie. Het antwoord daarop was dat er diverse keren bijeenkomsten zijn geweest waarbij men aan had kunnen sluiten, maar dit is blijkbaar niet gebeurd.

Als afsluiting van de avond werden door de begeleiders van Ruimtevolk een aantal punten naar voren gebracht en ja hoor, daarbij werd ‘parkeren’ weer een hoofditem:

 • Parkeren? Ja, maar dan wel zoveel mogelijk ondergronds. (Waarschijnlijk financieel niet haalbaar).
 • Auto’s te gast. Laat dat dan ook blijken uit de inrichting van de ruimte (zoals bestrating e.d.). Daar werden een aantal voorbeelden van getoond.
 • Hoogbouw maximaal 3 lagen.
 • Alles klimaatbestendig
 • Verticale tuinen
 • Ruimte voor buurtfuncties
 • En een heel originele: een stadsstrand

Een (zeer belangrijke) opmerking was dat de communicatie over alle visies en plannen veel beter moet zijn dat tot nu toe in de praktijk gebleken is. Toegezegd werd dat de gehele presentatie van deze avond via de gemeentesite wordt gecommuniceerd. Daarbij wordt tevens het emailadres van Ruimtevolk vermeld, zodat ook nog ideeën en meningen achteraf kunnen worden aangeleverd.

Als afsluiting werd nog aangegeven dat het hier gaat om de ontwikkeling van een visie. Als men het daarover eens is, zal deze nog moeten worden voorgelegd aan het College van B&W om vervolgens te worden voorgelegd aan de Raad ter goedkeuring. Vooruitlopend op de visie zullen mogelijk tóch al een aantal kleine stukjes (die sowieso in alle visies passen) worden gerealiseerd. Denk daarbij aan realisatie van enkele parkeerplaatsen etc. De peiling in de zaal (middels opgestoken handen vóór/tégen), gaf nog geen duidelijk beeld of de aanwezigen de visie steunden of afkeurden.

Op de vraag (van een ongeduldige voorstander??) “wanneer gaat de schop de grond” kwam geen duidelijk antwoord. Logisch natuurlijk, er zal nog wel het nodige water door de Rijn moeten stromen…..

Wat volgt

De concept visie staat op de website van de gemeente zodat de inwoners nog eens rustig de visie kunt doornemen. Via gemeente@lingewaard.nl is het mogelijk om tot 24 november ideeën en reacties door te geven. 

Powerpoint presentatie: Presentatie 'Visie Hart voor de Zilverkamp'.