Ontwikkelingen rond ‘de groenstrook’

In 2016 kocht de familie Hubers de boerderij aan de Parkdreef en zo’n 34 hectare grond van het Recreatieschap. Behalve Park Holthuizen, het natuur- en weilandengebied gelegen langs de Huissense Dijk, maakte ook de daar aan grenzende ‘groenstrook’ onderdeel uit van de koop. Daardoor kwam dit stuk gemeentegroen in particuliere handen. De familie Hubers bood vervolgens aan aanwonenden die hun tuin wilden uitbreiden, stukken van de groenstrook te koop aan.

De groenstrook is onderdeel van het wijkgroen en voor iedereen toegankelijk. Door de verkopen dreigde een aanzienlijk deel van dit wijkgroen te verdwijnen. Als Wijkplatform maakten we ons zorgen over deze ontwikkeling en veel wijkbewoners bleken deze zorgen te delen. Wij vonden dat de gemeente de groenstrook van de familie Hubers zou moeten proberen te kopen, zodat dit stuk gemeentegroen voor iedereen toegankelijk zou blijven.

 Bovenin het kaartje ziet u de Huissense Dijk en landgoed Holthuizen. Tussen landgoed Holthuizen en het begin van de bebouwing ligt de groenstrook. (op het kaartje lichtgroen. De rest van het wijkgroen is donkergroen.)

De tuinuitbreidingen zijn hier nog niet ingetekend.

Aankoop groenstrook

Aanvankelijk voelde het College daar niets voor. Maar langzamerhand, mede door de reacties vanuit de wijk, begon het College het belang van behoud van dit stukje wijkgroen in te zien, Uiteindelijk heeft de Raad het laatste duwtje gegeven door bij de begrotingsbehandeling in november 2017 het College op te dragen de groenstrook aan te kopen en hiervoor ook geld in de begroting op te nemen.

Daarna werd het een hele tijd stil. De gemeente was in onderhandeling met de familie Hubers over hun plannen rond de boerderij en wilde de aankoop van de groenstrook tegelijk daarmee regelen. Die onderhandelingen verliepen moeizaam. De daadwerkelijke aankoop van de groenstrook is daardoor pas in april 2019 geëffectueerd.

De familie Hubers heeft bij de verkoop bedongen dat de door hen in 2016 gedane toezeggingen aan belangstellenden door de gemeente zullen worden gerespecteerd. Dit betekent concreet dat, naast de 5 percelen grond die de familie Hubers zelf al heeft verkocht, er door de gemeente potentieel ook nog 12 stukken grond aan aanwonenden zullen worden verkocht.

 

Toekomst van de groenstrook

Daar staat tegenover dat de gemeente heeft toegezegd, dat hetgeen over blijft na deze verkopen als ‘voor de gemeente belangrijk geacht groen’ zal worden toegevoegd aan de zogenaamde Hoofdgroenstructuur. Dit betekent dat verder niets van de groenstrook meer verkocht mag worden en dit publiek toegankelijke groen voor de huidige en toekomstige bewoners van de Zilverkamp behouden blijft.

Daarnaast zijn er nog enkele andere punten die geregeld of opgelost moeten worden door de gemeente:

  • De bestemming van de door de aanwonenden gekochte (of te kopen) grond is nu ‘groen-waterberging’. Om deze grond als tuin te mogen inrichten moet de bestemming worden veranderd in ‘wonen’.
  • Onveilige plekken op het fietspad. Die doen zich voor op plaatsen waar de tuinuitbreidingen tot aan het fietspad doorlopen. Daardoor ontstaan onoverzichtelijke situaties bij bochten en zijpaadjes die op het fietspad uit komen.
  • Nieuwe aanplant. Om de functie van “groene buffer” te behouden zal na de uitbreiding van tuinen weer oplopend groen aangeplant moeten worden. Er moet dus een herplantingsplan komen.

Het Wijkplatform is over deze punten in gesprek met de gemeente. Uitgangspunt daarbij is voor ons dat de groenstrook een fraaie, parkachtige buffer tussen landgoed Holthuizen en de aangrenzende bebouwing blijft, waar iedereen, nu en in de toekomst, van kan genieten.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en besluiten rondom de groenstrook?  Houd dan de website www.zilverkamphuissen.nl in de gaten.

Werkgroep groenstrook WPF Zilverkamp Holthuysen                                       

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."