Stand van zaken projecten Wijkontwikkelingsplan

Wijkontwikkelingsplan Zilverkamp (2018-2013). 

Om wat voor projecten (project ideeën) gaat het in het Wijkontwikkelingslan (WOP)? Welke zijn in uitvoering en/of al gerealiseerd? Welke zijn (nog) niet gestart?

Onderstaand een overzicht (stand december 2018).

 Type Project Projecten in uitvoering/ gerealiseerd. Welke project ideeën (nog) niet gestart?

Goed voor elkaar

(13 projecten)

6 projecten

Impuls wijkactiviteiten

Verbeteren wijkcommunicatie

Kindvriendelijke wijk

Maandelijkse koffie ochtend senioren

Ruimte voor bewonersinitiatieven

Boekenkastjes in de wijk

7 projecten

Welkom nwe wijkbewoners

Wijkontmoetingsplek creëren

Aanpak langer zelfstandig wonen

Verbeteren mobiliteit senioren

Onderzoek leefbaarheid Zilverkamp ZW

Inzet buurtbeheerder in wijk

Extra woningen kwetsbare groepen

Park Zilverkamp

(8 projecten

6 projecten

Meer sport, spel en bewegen

Intensiveren beheer

Meer rust- en ontm.plekken

Bomenplan

Vernieuwing brug Zanderij

Functionele kunst in de wijk

2 projecten

Betere verbinding groenstroken

Paden toegankelijk en veilig

Hart van de wijk

(6 projecten)

4 projecten  

Accommodatie voor buurtactivit.

Ruimte voor ondernemerschap

Verbouw scholencomplex

Verbeteren verbinding Nielant met Ot en Sienpad

2 projecten

Zilverkamp Ondernemersdag

Onderzoek locatie Zilverzwaan woningbouw

Fris en fruitig

(11 projecten)

7 projecten 

Zwerfvuilactie

Revitaliseren woonerven

Selecteren nwe clusters woonerven

Verbeteren uitstraling wijk

Bloembollenactie

Renovatie beplanting Hhdreef/Kolk

Voorbeeldenboek woonerven/erfafscheidingen

Extra BOA’s in de wijk

Extra project:

Appelbongerd nabij Ot en Sienpad

4 projecten

Verbeteren uitstraling wijk

Verlichtingsplan hele wijk

Plan voor schuttingen en erfafscheidingen

Onderzoek ontsluiting wijk bij calamiteiten

Toekomst

bestendige woningen

(6 projecten)

6 projecten

Collectieve woningverbetering

Collectieve energievoorziening

Onderzoek (sociale huur)woningen voor senioren

Kwaliteitsimpuls sociale huurwoningen

Informatie en ondersteuning energiebesparing

Geen

 

Nieuw project:

Wijk van de toekomst

Bovenstaand overzicht laat zien:  

  • dat er flink wat WOP-projecten in uitvoering zijn. 29 van de 44 project ideeën (= 2/3) zijn in uitvoering; 15 project ideeën zijn nog niet gestart.
  • dat het thema "duurzaamheid" het best scoort. Alle project ideeën bij dit thema zijn in uitvoering genomen.
  • Dat het thema “omzien naar elkaar” (het sociale domein) het minst scoort.
  • Meer dan de helft van de project ideeën liggen nog op de plank.

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."