Veiligheid Nielant

Veiligheid Nielant

Op 20 augustus jl. werd in de Kuul een bijeenkomst gehouden met als item ‘de veiligheid van de Nielant’. De Nielant is de grootste en belangrijkste verkeersader in de Zilverkamp en is ook voor andere wijken van Huissen, zoals Loovelden dé aangewezen route om aan het woon/werkverkeer te beginnen. De weg beschikt nu over een aantal oversteekplaatsen, al of niet geregeld middels VRI’s  (verkeerslichten). Vooral door inspanning van de wijkplatforms Zilverkamp Zuid en Holthuysen is er een dialoog op gang gekomen om samen met alle belanghebbenden (aanliggende bewoners, gemeenten, het adviesbureau Newae en andere gebruikers) te onderzoeken wélke knelpunten er in deze ontsluitingsweg zitten en hóe deze zouden kunnen worden opgelost.

Een aantal maanden geleden is er door een delegatie van belanghebbenden een ‘schouw’ gehouden en zijn de knelpunten duidelijk in kaart gebracht. Naast de visie van de gemeente over de oplossingen van de knelpunten werden de opmerkingen ‘meegenomen’ en uitgewerkt tot een (voorlopig) plan van aanpak. Dit plan werd op 20 augustus gepresenteerd door Wouter van Newae en Ron vd Berg van de gemeente Lingewaard.

De belangrijkste knelpunten zijn vooral de kruisingen van de Nielant met andere wegen en oversteekplaatsen ter plaatse van:

  1. Nielant – Schaapsdam
  2. Nielant – Wagenweg
  3. Nielant – Holthuizerdreef / Sportdreef (ter hoogte van de huidige VRI-installatie)


In grote lijnen komen de aangedragen oplossingen (nog steeds onder voorbehoud) hier op neer:Doel was de algehele situatie m.b.t. tot de veiligheid van deze kruispunten te verbeteren, daarbij vooral uitgaand van het schoolverkeer, dus overstekende kinderen al of niet begeleid door ouders. Zonder hierbij alle knelpunten gedetailleerd te benoemen, zijn er goede oplossingen bedacht om de veiligheid te verbeteren, zonder dat dit de doorstroming van het (vaak drukke) verkeer belemmert.

  • Vanuit de Schaapsdam wordt een nieuwe, met VRI-installatie beveiligde, oversteekplaats gerealiseerd. Aan de oostzijde van de Nielant wordt een nieuw fietspad gerealiseerd, dat aan gaat sluiten op het Ot en Sienpad.
  • De kruising met de Wagenweg wordt (zoals dat officieel heet): afgewaardeerd. Op dit moment is het kruispunt te breed en onoverzichtelijk. Dit betekent ook dat de verkeerslichten daar zullen gaan verdwijnen. Het kruispunt wordt versmald met wegdruppels (vluchtheuveltjes), die het gemotoriseerde verkeer meer in banen moet geleiden.
  • De kruising met de Holthuizerdreef / Sportdreef (ter plaatse van de huidige verkeerslichten) vervalt. Het gedeelte van het fietspad dat nu in twee richtingen kan worden gebruikt, zal in de toekomst nog maar in één richting (zuidwaarts) mogen worden gebruikt. Het langzame verkeer (voetgangers en fietsers) zullen mogelijk vanuit de parkeerplaats bij de duplex-woningen aan de Holthuizerdreef, naar het voet/fietspad ten noorden van de waterpartij worden geleid. Langs de westzijde van de Nielant wordt vanaf het hiervoor genoemde kruispunt het fietspad versmald en (eindelijk) een apart voetpad gecreëerd.
  • De nu bestaande VOP’s (voetgangersoversteekplaatsen) zullen blijven bestaan, maar middels de inrichting van de overige aanpassingen zal worden ‘ontmoedigd’ om deze nog te gebruiken.

Nadere details zullen in de toekomst nog worden toegelicht en met de aangrenzende bewoners separaat worden besproken. Vooralsnog waren alle aanwezigen positief gestemd over al deze aanpassingen. Iedereen kon beamen dat hiermee de verkeersveiligheid, met name voor de ‘overstekers’ in belangrijke mate zal verbeteren. Door de gemeente is (reeds in 2018) een budget gereserveerd van € 250.000,-- om al deze aanpassingen te kunnen uitvoeren. Niettemin moeten alle wijzigingen nog worden voorgelegd aan o.a. het College en zal nog een formele procedure moeten worden gestart om een en ander te realiseren.

 

 

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."